Informace o zpracování osobních údajů

jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své občany (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany obce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany obce.

Jaké osobní údaje o Vás Obec zpracovává?

Obec zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Účel zpracování Přenositelnost Archivní doba
Identifikační údaje/Identita zaměstnance Jméno, příjmení, rodné číslo, OP, bydliště, telefon, email, Oprávněný zájem Evidence uživatelů IT systémů (zaměstnanci), management přístupových práv za účelem efektivní správy a ochrany osobních údajů a jiných údajů, které podléhají obchodnímu či bankovnímu tajemství Ne Po dobu trvání zaměstanneckého poměru
Občanské průkazy Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, rodné příjmení, místo narození, místo pobytu, digitální zpracování fotografie a podpisu, pohlaví, státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnnosti, údaje o opatrovníkovi, osobní stav/ registrované partnerství, fotografie, podpis, biometrické údaje ze účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu (omezení svéprávnosti), 328/1999 Sb., - Zákon o občanských průkazech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Právní povinnost Ne 623.1 Občanské průkazy
623.1.1 Rozhodování v oblasti občanských průkazů V/5
623.1.2 Žádost o vydání občanského průkazu (lhůta začíná běžet od vydání občanského průkazu) S/20
623.1.3 Ohlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu
(počátek běhu skartační lhůty dnem skončení platnosti občanského průkazu)
S/20
623.1.4 Evidence odcizených, ztracených a zničených občanských průkazů
(lhůta začíná běžet od vydání občanského průkazu) S/20
623.1.5 Evidence vydaných potvrzení o občanském průkazu S/5
623.1.6 Protokol o skončení platnosti občanských průkazů S/1
623.1.7 Vstupní protokol, výstupní protokol S/5
623.1.8 Zpráva vstupní dávky S/5
623.1.9 Potvrzení o změně trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných
do občanského průkazu S/1
623.1.10 Protokoly o skartaci občanských průkazů S/10
623.1.11 Poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů S/5
623.1.12 Občanské průkazy (dotazy, dožádání, stanoviska a související dokumenty) S/1
Cestovní doklady Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, digitální zpracování fotografie a podpisu, pohlaví, místo narození, místo pobytu, státání příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, fotografie, podpis, biometrické údaje ze účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu (omezení svéprávnosti), 329/1999 Sb., - Zákon o cestovních dokladech,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Právní povinnost Ne 622 Cestovní doklady
622.1 Cestovní doklady (dotazy, dožádání, stanoviska a související dokumenty) S/1
622.2 Rozhodování v oblasti cestovních dokladů V/5
622.3 Žádost o vydání cestovního dokladu
622.3.1 Žádost o vydání e-pasu s dobou platnosti na 10 let S/15
622.3.2 Žádost o vydání e-pasu s dobou platnosti na 5 let S/10
622.3.3 Žádost o vydání cest. pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji S/5
622.3.4 Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy
(Výše uvedené skartační lhůty začínají běžet od vydání cestovního dokladu) S/10
622.4 Změny údajů v cestovních dokladech S/15
622.5 Vstupní protokol, výstupní protokol (pasy) S/5
622.6 Zpráva vstupní dávky (pasy) S/5
622.7 Evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených cestovních dokladů
(lhůta začíná běžet od skončení doby platnosti, na kterou byl vydán) S/15
622.8 Poskytnutí údajů z informačního systému cestovních dokladů S/5
622.9 Protokol o skončení platnosti cestovního dokladu S/1
622.10 Protokol o skartaci cestovního dokladu S/10
Řidičské průkazy Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, počet bodů, přestupky, zdravotní způsobilost, podpis, podobizna - fotografie 361/2000 Sb., - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 280.22 Udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění, zrušení jeho podmínění nebo omezení S/5
280.23 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S/5
280.24 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S/5
280.25 Registr řidičů, vydávání dat z registru řidičů a z evidenčních karet řidičů S/20
280.26 Neplatné řidičské průkazy S/1
Evidence vozidel Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, IČO, podpis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
56/2001 Sb., - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
341/2014 Sb., - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
343/2014 Sb., - Vyhláška o registraci vozidel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Právní povinnost Ne 283 Evidence motorových vozidel
283.1 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel S/51)
283.2 Seznam vydaných technických průkazů motorových a přípojných vozidel S/15
283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel S/15
283.4 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných
nebo jednotlivě dovezených vozidel S/10
283.5 Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel S/1

1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.
OSPOD Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, státní příslušnost, místo pobytu, zaměstnavatel, lékař, spis nezletilého dítěte, spis žadatelů o NRP, podpis, údaje o zdravotním stavu 108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
359/1999 Sb., - Zákon o sociálně právní ochraně dětí,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
ÚMLUVA o právech dítěte,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Právní povinnost Ne 552.2 Dávky zdravotně postiženým a starým občanům S/15
Dopravní agendy (evidence vozidel, silniční hospodářství, přestupky v dopravě) Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, email, datová schránka, IČO, státní příslušnost, spis přestupku 250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
168/1999 Sb., - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
111/1994 Sb., - Zákon o silniční dopravě,
104/1997 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - Správní řád,
341/2014 Sb., - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
343/2014 Sb., - Vyhláška o registraci vozidel,
Právní povinnost Ne 283 Evidence motorových vozidel
283.1 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel S/51)
283.2 Seznam vydaných technických průkazů motorových a přípojných vozidel S/15
283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel S/15
283.4 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných
nebo jednotlivě dovezených vozidel S/10
283.5 Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel S/1
67 Přestupky, správní delikty
67.1 Rozbory, hodnocení A/5
67.2 Evidence přestupků V/5
67.3 Přestupky – konkrétní případy V/5
67.4 Správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob V/5
67.5 Správní delikty podle zákona o obcích V/5

1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.
Stavební úřad Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis 128/2000 Sb., zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
184/2006 Sb., - Zákon odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
20/1987 Sb., - Zákon České národní rady o státní památkové péči,
Právní povinnost Ne 326–341 Územní plánování a stavební řád
326 Územně plánovací dokumentace
326.1 Územní plány (včetně dokumentace) A/101)
326.2 Urbanistické studie (včetně dokumentace) A/101)
327 Územně plánovací podklady V/10
328 Územní rozhodnutí:
328.1 Rozhodnutí o chráněném území A/5
328.2 Rozhodnutí o stavební uzávěře A/5
328.3 Rozhodnutí o umístění stavby A/5
328.4 Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků V/5
328.5 Odvolání proti územnímu rozhodnutí V/5
329 Oprávnění k projektové činnosti A/10
330 Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace, týkající se stavby (kolaudace,
změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací práce, odstranění stavby) V/51)
331 Povolení terénních úprav, některých prací a zařízení V/5
332 Státní stavební dohled S/20
333 Vyvlastnění (stanoviska a vyjádření) V/51)
334 Stavební úřady V/10
335 Vstup na cizí nemovitosti S/5
336 Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A/10
337 Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V/10
338 Sankce podle stavebního zákona S/5
339 Přezkoumání pravomocných správních rozhodnutí mimořádnými opravnými prostředky V/5
340 Radonový program V/5
341 Program obnovy venkova V/10
Živnostenská agenda Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, spis, rozsudek, podpis, 252/1997 Sb., - Zákon o zemědělství,
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
455/1991 Sb., - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
64/1986 Sb., - Zákon České národní rady o České obchodní inspekci,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 253 Živnostenské podnikání
253 Živnostenské podnikání:
253.1 Živnostenský úřad:
253.1.1 Metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
253.1.2 Statistiky, rozbory V/10
253.1.3 Organizační záležitosti V/10
253.1.4 Řízení o mimořádných opravných prostředcích V/10
253.2 Živnostenské oprávnění
253.2.1 Ohlášení živnosti a žádosti13) S/10
253.2.2 Oznámení změn, informační povinnost13) S/10
253.2.3 Změny a řízení z moci úřední13) S/10
253.2.4 Nevzniklá živnostenská oprávnění S/5
253.3 Živnostenský rejstřík:
253.3.1 Úřední výpis, opis, potvrzení V/5
253.4 Ostatní dokumenty S/5
253.5 Sankce a kontrolní činnost
253.5.1 Kontrolní činnost V/10
253.5.2 Sankční řízení, (pokuty, zrušení, pozastavení) V/10
253.5.3 Řízení o přestupcích V/10
Agenda hmotné nouze, dávky Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, podpis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
117/1995 Sb., - Zákon o státní sociální podpoře,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
Právní povinnost Ne 181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S/10
Evidence obvytel Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, podpis, údaje o zdravotním stavu, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 605 Evidence obyvatel
605.1 Evidence obyvatel:
605.1.1 Hlášení evidenci obyvatel (omezení svéprávnosti, zákaz pobytu) V/5
605.1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S/1
605.1.3 Evidence obyvatel – všeobecně (dotazy, upozornění, sdělení, informace) S/1
605.1.4 Evidence obyvatel (odstranění nesouladu) S/2
605.1.5 Evidence obyvatel (stanoviska, vyjádření) V/5
605.2 Národnostní menšiny V/5
605.3 Uprchlíci V/5
605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V/5
605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu:
605.5.1 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A/75
605.5.2 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954 - 1983 (kartotéka) V/100
605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1
605.7 Poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel S/10
Vedení matriky Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodlé číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy eketronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, podpis, údaje o zdravotním stavu, 301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení,
Právní povinnost Ne 607 Matriční záležitosti
607.1 Matriky a sbírky listin
607.1.1 Narození A100
607.1.2 Manželství A75
607.1.3 Úmrtí A75
607.1.4 Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S3
607.1.5 Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.6 Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7 Vidimace, legalizace - ověřovací kniha S10
607.2 Matriční doklady do ciziny S3
607.3 Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství S3
607.4 Rozhodování v matričních věcech V5
607.5 Dozor a kontrola vedení matrik V5
607.6 Záležitosti matrikářů a matriční obvody V5
608 Změna jména a příjmení A20
Matrika předávání OÚ do zahraničí Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodlé číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, podpis, rozsudek, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení,
Právní povinnost Ne 607 Matriční záležitosti
607.1 Matriky a sbírky listin
607.1.1 Narození A100
607.1.2 Manželství A75
607.1.3 Úmrtí A75
607.1.4 Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S3
607.1.5 Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.6 Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7 Vidimace, legalizace - ověřovací kniha S10
607.2 Matriční doklady do ciziny S3
607.3 Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství S3
607.4 Rozhodování v matričních věcech V5
607.5 Dozor a kontrola vedení matrik V5
607.6 Záležitosti matrikářů a matriční obvody V5
608 Změna jména a příjmení A20
Vedení kroniky Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště 132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí, Právní povinnost Ne Není
Agenda myslivosti - lovecké lístky, evidence honiteb Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, 449/2001 Sb., - Zákon o myslivosti,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 206 Myslivost
206.1 Uznání honiteb A/5
206.2 Nájemní smlouvy V/5
206.3 Myslivecké plánování a statistika V/20
206.4 Oblasti pro chov zvěře V/20
206.5 Lovecké lístky (evidence) S/5
206.6 Náhrada škod V/5
206.7 Myslivecký hospodář, myslivecká stráž A/5
206.8 Povolení lovu ve zvláštních případech A/5
206.9 Evidence honebních společenstev A/10
206.10 nehonební pozemky V/5
206/11 Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci V/10
206.12 Chovatelské přehlídky A/5
Agenda Rybářství Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, 99/2004 Sb., - Zákon o rybářství,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
Právní povinnost Ne 207 Rybářství
207.1 Rybářské revíry A/5
207.2 rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/5
207.3 Plánování a rybářské hospodaření V/20
207.4 Rybářský hospodář a rybářská stráž A/5
207.5 Evidence rybářských lístků:
207.5.1. rybářské lístky s platností na jeden rok S/5
207.5.2 rybářské lístky s platností na tři roky S/5
207.5.3. rybářské lístky s platností na deset let S/5
207.6 Náhrady škod V/5
Agenda odpady Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, podpis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
334/1992 Sb., - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
185/2001 Sb., - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
383/2001 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady,
294/2005 Sb., - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
93/2016 Sb., - Vyhláška o Katalogu odpadů,
352/2008 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky),
437/2016 Sb., - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady),
Speciální (složkové) zákony a vyhlášky na jednotlivých úsecích vykonávané agendy v oblasti životního prostředí a zemědělství,
Právní povinnost Ne 249 Odpadové hospodářství
249.1 Rozhodnutí podle právních předpisů upravujících odpadové hospodářství A/51)
249.4 Evidence skládek odpadů A/510)
249.6 Dozor na obecní skládce odpadu S/5
249.8 Evidence hlášení S/5
Kontrolní činnost Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, podpis, 255/2012 Sb., - Zákon o kontrole (kontrolní řád),
320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole),
416/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Právní povinnost Ne 254.3.111 Revize, kontroly a prohlídky majetku S/5
Záznamy z jednání Rady a Zastupitelstva Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, předmět podkladu pro jednání RM/ZM 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, Právní povinnost Ne 101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí
101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu):
101.1.1 zastupitelstva V/5
101.1.2 rady V/5
101.1.3 výborů a komisí V/5
101.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů:
101.2.1 zastupitelstva A/10
101.2.2 rady A/10
101.2.3 výborů a komisí A/10
101.3 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A/5
Likvidace faktur Jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa sídla v případě faktury FO, 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví, Právní povinnost Ne 181.3 Faktury S/10
Platební styk Jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, částka, 370/2017 Sb., - Zákon o platebním styku, Právní povinnost Ne 181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
Zaměstnanecká smlouva Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, sjednaná mzda, KPI, bonusy, číslo účtu k poukázání mzdy, pracovní zařazení, osobní spis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ne 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
118 Pracovní poměr
118.1 Osobní spisy S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
118.3 Snížení pracovního úvazku S5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
118.5 Náhrada škody S5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
118.9 Žádosti o zaměstnání S5
119 Záležitosti pracovně právní
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S5
119.3 Pracovně právní spory V10
119.4 Absence S5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů
120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S5
120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení S5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům
121.1 Platový řád V5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
121.3 Platy
121.3.3 Platy: podklady k odměnám S3
121.4 Mzdové listy S50
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10
121.6 Výplatní pásky S5
121.7 Půjčky zaměstnancům S5
122 Péče o pracovníky
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů
122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10
122.1.2 Úrazy - ostatní S5
122.2 Dokumentace BOZP V5
122.3 Kategorizace prací S5
122.4 Lékařské prohlídky S5
122.5 Osoby se změněnou pracovní schopností S5
122.6 Závodní stravování S5
122.7 Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S5
122.8 Sociální fond S10
122.9 Dětské rekreace S5
Školení, kurzy BOZP, školení řidičů atp. 262/2006 Sb., - Zákoník práce,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne
Zdravotní záznamy zaměstnance (vstupní prohlídka, úrazy na pracovišti, choroby ze zaměstnání) Zpráva lékaře o provedení vstupní prohlídky 262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne
Pracovní cesty Záznamy o provedených pracovních cestách, cestovních náhradách Právní povinnost Ne
Zúčtování mezd Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, čerpání dovolené, nemocenská, odvody státu, odvody ZP, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení, invalidita, zdravotní znevýhodnění, stav, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, Právní povinnost Ne
Čerpání zaměstnaneckých benefitů Jméno, příjmení, finanční limit, nárok na stravenky Právní povinnost Ne
Účetnictví poukázání mezd Jméno, příjmení, benefity nárok, částka, stravnekový nárok Právní povinnost Ne
Nájemci obecních bytových a nebytových prostor Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, typ místa pobytu, státní příslušnost, e-mail, telefon, datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, žádost o nájem, podpis, údaje o zdravotním stavu 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 56.3 Smlouvy - nájemní S5
Ekonomická historie plateb nájemného Jméno, příjmení, trvalé bydliště, č. jednotky, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
Právní povinnost Ne 181 Účetnictví
181.1 Účetní výkazy
181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10
181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10
181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5
181.11 Agenda dotací V20
181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5
181.13 Cenné papíry, akcie V10
181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10
Vymáhání dlužných částek Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, podpis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
Právní povinnost Ne 179 Vymáhání pohledávek S/15
180 Účetnictví
181.1 Účetní výkazy:
181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10
181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10
181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5
181.11 Agenda dotací V20
181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5
181.13 Cenné papíry, akcie V10
181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10
Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, podpis 89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 620 Ztráty a nálezy S/3
Evidence vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, zastupitelů, vedení města Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, místo narození, státní příslušnost, místo pobytu, předchozí zaměstnavatel, spis vedoucího pracovníka, platový výměr, podpis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Právní povinnost Ne 118.1 Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků S/50
Evidence zemědělských podnikatelů Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, spis, rozsudek, podpis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
252/1997 Sb., - Zákon o zemědělství,
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
500/2004 Sb., - Zákon správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
Právní povinnost Ne 203.1.2 Evidence zemědělského podnikatele – fyzické osoby, právnické osoby, zahraniční osoby V/10
Evidence členů orgánů krizového řízení Jméno, příjmení, trvalé bydliště, email, telefon, fax, podpis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
240/2000 Sb., - Krizový zákon,
Právní povinnost Ne 61.3.1 Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb) A/5
Evidence fyzických osob, které lze určit pro zajištění obrany státu Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, podpis, 128/2000 Sb., -Zákon o obcích,
222/1999 Sb., - Zákon o zajišťování obrany ČR,
Právní povinnost Ne 603 Záležitosti vojenskosprávní
603.1 Odvodní řízení S/5
603.3 Vojenské újezdy A/5
603.4 Příprava občanů k obraně státu V/5
Sociální pohřby Jméno, příjmení, titul, datum narození, datum úmrtí, trvalé bydliště, rodné číslo, datová schránka, adresa v době úmrtí, státní příslušnost, místo pobytu, spis klienta, podpis, 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 260 Pohřebnictví, evidence hrobů
260.1 Pohřebnictví V/5
Vítání občánků, jubilea a přání Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, podpis, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
Právní povinnost Ne 401.1 Péče o občanské záležitosti S5
Veřejný zájem (kontrolní činnost živnostenských úřadů) Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, spis, rozsudek, podpis, 570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
455/1991 Sb., - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci Ne 253 Živnostenské podnikání
253 Živnostenské podnikání:
253.1 Živnostenský úřad:
253.1.1 Metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
253.1.2 Statistiky, rozbory V/10
253.1.3 Organizační záležitosti V/10
253.1.4 Řízení o mimořádných opravných prostředcích V/10
253.2 Živnostenské oprávnění
253.2.1 Ohlášení živnosti a žádosti13) S/10
253.2.2 Oznámení změn, informační povinnost13) S/10
253.2.3 Změny a řízení z moci úřední13) S/10
253.2.4 Nevzniklá živnostenská oprávnění S/5
253.3 Živnostenský rejstřík:
253.3.1 Úřední výpis, opis, potvrzení V/5
253.4 Ostatní dokumenty S/5
253.5 Sankce a kontrolní činnost
253.5.1 Kontrolní činnost V/10
253.5.2 Sankční řízení, (pokuty, zrušení, pozastavení) V/10
253.5.3 Řízení o přestupcích V/10
Obec zpracovává osobní údaje v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.
Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Obce a zaměstnanců Obce zpracovávány také partnery Obce. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Obec pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.
Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:
osoby, které pro Obci zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Obec pro tyto služby využívá;
právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Obce;

osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Obce prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.

Obec je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.
Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Obec zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.

V případě, že Obec zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.
Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Obce?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);

Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Obcí zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

Právo na opravu (právo požadovat, aby Obec bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Obec omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Obec ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Obcí byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

Právo na výmaz (právo požadovat, aby Obec Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Obcí zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Obce byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

Právo na námitku (právo požadovat, aby Obec přestala zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete Obec kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Obec písemně na Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem, či na tel. č. 325 510 221 nebo e-mailové adrese: robert.stastny@mestolysa.cz
Vytvořeno 19.7.2022 14:40:33 | přečteno 196x | jiri.virava
load