Informace o zpracování osobních údajů - Mobilní rozhlas

Město Lysá nad Labem, IČ: 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele služby Mobilní Rozhlas (dále také jen „Subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

 1. Jaké osobní údaje o smluvních partnerech organizace zpracovává

Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s dalšími relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 1. Telefonní číslo za účelem
  1. Identifikace a autorizace Subjektu údajů pro daný typ poskytované služby
  2. Jako komunikační kanál, kterým jsou služby Subjektu údajů poskytovány
 2. E-mailová adresa (dobrovolný údaj) pro alternativní způsob doručování výstupů Subjektem žádaných služeb.
 3. Jméno, příjmení (dobrovolný údaj) za účelem identifikace Subjektu pro poskytování žádaných služeb
 4. Datum narození, pohlaví pro účel identifikace a autorizace Subjektu k daným žádaným službám, případně pro oslovení v anketě, v případě, že k tomu dal Subjekt souhlas.
 5. Zájmová oblast = adresa v Lysé nad Labem, ke které se mohou vázat Subjektem žádané služby v rámci kanálů:
  1. Krizové informace
  2. Informace z úřadu
  3. Časopis/noviny
  4. Majitelé zvířat
  5. Sportovní akce
  6. Dopravní informace
  7. Kulturní akce
  8. Nevidomí a slabozrací
  9. Rodiny s dětmi
  10. Dobrovolníci
  11. Knihovna
  12. Nájemníci městských bytů a nebytových prostor
  13. Výpadky a poruchy inženýrských sítí
  14. Místní podnikatelé a živnostníci
  15. Nabídky místních obchodů
  16. Senioři
  17. Odpady
 6. Jednotlivé osobní údaje zpracovávané v konkrétních jednotlivých anketách, například pohlaví, zájmy, věk, a podobně dle typu i cíle jednotlivé ankety.

Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s  uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů, nejdéle 5 let.

 1. Zdroje, ze kterých pocházejí osobní údaje

Organizace zpracovává pouze údaje získané přímo od subjektu údajů.

 1. Účel a právní tituly, na jejichž základě probíhá zpracování osobních údajů
 1. Zajištění, subjekty OÚ, požadovaných služeb v rámci registrace k Mobilnímu rozhlasu
 2. Ochrana práv Organizace v případě sporu

 1. Kdo má přístup k osobním údajům Subjektů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jejích zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje, Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm smluvním partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo dojít zejména k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá; společnost Neogenia s.r.o., IČ 29198950
 • právní zástupce za účelem obrany práv Organizace;
 • Organizace je dále povinna některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.
 1. Po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány
 • Osobní údaje Organizace zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho ukončení je se souvisejícími dokumenty nakládáno v souladu se spisovým a skartačním řádem Organizace. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Roman Šmíd, MBA, roman.smid@bdo.cz

 1. Práva smluvních partnerů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace

Ve vztahu ke svým osobním údajům má subjekt osobních údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se jedince týkají, jsou či nejsou Organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se jedince týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se jedince týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale daná osoba nechce provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace osobní údaje jedince bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo byl odvolán souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizací zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestala zpracovávat osobní údaje jedince na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Organizace vždy bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti subjektu OÚ žádost vyřídí a informuje o tom subjekt údajů.
Vytvořeno 7.8.2019 10:39:15 | přečteno 111x | ernest
load