Působnost odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Úsek školství:
 • Státní správa - vykonává státní správu v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a další platnou legislativou v oblasti školství ve vztahu ke  školám a školským  zařízením v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Samospráva - vykonává zřizovatelskou funkci a správu vůči jím zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti  školství.
Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)
 • v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu,
 • ve spolupráci se školami a školskými zařízeními připravuje podklady pro dohodovací řízení při rozpisu rozpočtu na příslušný kalendářní rok a navrhuje řešení  při odstranění nedostatku normativně přidělovaných finančních prostředků,
 • zpracovává žádosti škol a školských zařízení na převody finančních prostředků na KÚ,  
 • průběžně shromažďuje a zpracovává na základě požadavků krajského úřadu data za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených krajským úřadem,
 • zpracovává  roční zúčtování poskytnutých finančních prostředků školám a školským zařízením pro  KÚ,
 • pro MŠMT zpracovává a zodpovídá za statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností v termínech stanovených ministerstvem,
 • zpracovává výstupní informace z  výkazů,
 • vede evidenci změn v rejstříku škol a školských zařízení ve své působnosti,
 • pro  MŠMT  a KÚ průběžně zpracovává podklady a tabulky k výkonům a k úpravám  rozpočtu škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností,
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti školské legislativy jak školám a školským zařízením, tak veřejnosti a obcím v obvodu obce s  rozšířenou působností,
 • řeší přestupky na úseku školství.
Oblast samosprávy
 • zpracovává a předkládá zřizovateli finanční požadavky škol a školských zařízení a další podklady pro tvorbu a úpravy rozpočtu v kapitole školství,
 • zabezpečuje přidělování a kontrolu čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných městem,
 • zabezpečuje agendu účetních závěrek škol a školských zařízení a další činnosti dle platné legislativy / kontrola, schvalování, atd./,
 • zpracovává podklady pro povolení výjimky z minimálního nebo maximálního počtu dětí a žáků ve třídě, stanoveného prováděcími předpisy,
 • zpracovává materiály k přijímání darů ve školách a školských zařízení dle platné legislativy,
 • připravuje a organizuje zajištění konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací v oblasti školství a  provádí další činnosti se jmenováním ředitelů, 
 • zpracovává potřebné materiály spojené se školskými radami dle platné legislativy,
 • zpracovává zřizovací listiny a jejich dodatky a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • podává návrh zřizovateli na zřízení nebo zrušení školy či školského zařízení,
 • ve spolupráci s řediteli zajišťuje správné zařazení, vyřazení a změny do rejstříku škol,
 • vyřizuje stížnosti na činnost ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem v oblasti školství,
 • vede evidenci a dokumentaci o školách a školských zařízeních,
 • provádí aktualizace www stránek města v oblasti školství,
 • poskytuje  informace v oblasti školství  pro veřejnost,
 • poskytuje  metodickou pomoc školám a školským zařízením,
 • podílí se na inventarizacích ve školství,
 • plní další úkoly zadané radou města, zastupitelstvem města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ.
Úsek kultury:
 • zpracovává, sleduje a upravuje rozpočet v příslušné kapitole,
 • organizačně zajišťuje vybrané kulturní a společenské akce organizované městem (vítání dětí, předávání pamětních listů vycházejícím žákům ZŠ a maturantům, oslavy významných výročí apod.),
 • spolupracuje s kulturními, sportovními a společenskými organizacemi působícími ve městě,
 • spolupracuje a připravuje podklady pro komisi pro rodinu, školství a kulturu a pro komisi pro cestovní ruch a sport,
 • vydává propagační předměty a materiály o městě, jeho historii, památkách a propaguje město navenek,
 • zajišťuje vánoční světelnou výzdobu ve městě,
 • vede rozpočet na údržbu a provoz obou kin,
 • zajišťuje rekonstrukce a údržbu dětských hřišť a sportovního areálu,
 • vede evidenci oznámení o konání kulturních akcí a shromážděních,
 • zajišťuje podklady pro kroniku města,
 • organizačně zabezpečuje agendu jubilantů.
Úsek památkové péče:
 • v přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku památkové péče,
 • vydává stanoviska jako podklad pro územní plánování,
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a památkové zóny a pro její zajištění vydává stanoviska,
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v  památkové zóně,
 • zajišťuje dozor nad obnovou a restaurováním drobných památek,
 • dozírá na dodržování památkového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
 • zajišťuje styk a konzultace se zástupci Národního památkového ústavu ÚOPSČ v Praze,
 • vede evidenci kulturních památek v ORP,
 • vede evidenci válečných hrobů a pietních míst v ORP,
 • zajišťuje Program regenerace městské památkové zóny města Lysá nad Labem, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a dotační programy vyhlášené Krajským úřadem Středočeského kraje na úseku památkové péče,
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi i jinými vlastníky,
 • poskytuje metodickou pomoc obcím i vlastníkům kulturních památek v rámci podávání žádostí o dotace,
 • vydává stanoviska pro stavební řízení v ORP, vydává vyjádření ke stavbám,
 • předkládá RM a ZM podklady a vede agendu s tím spojenou,
 • vede agendu v oblasti komise Regenerace městské památkové zóny,
 • sleduje rozpočet města v příslušné kapitole. 
Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tuto poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu,
 • poskytuje poradenskou činnost rodinám s dětmi, poskytuje poradenství při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním postiženým,
 • spolupracuje s orgány Policie ČR, Probační a mediační službou, soudy, státním zastupitelstvím, státními orgány, nestátními organizacemi působícími v sociálně-právní ochraně dětí, apod.,
 • zúčastňuje se jednání u okresního soudu nebo krajského soudu a obhajuje zájmy dětí,
 • plní úkoly v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost,
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob,
 • vykonává dohled nad rodinami, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče,
 • zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi, pokud bylo soudem stanoveno toto výchovné opatření,
 • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy, provádí pravidelné návštěvy dětí v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a to nejméně 1x za 3 měsíce,
 • vede agendu náhradní rodinné péče,
 • vyhledává děti vhodné do osvojení a pěstounské péče a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • rozhoduje ve správním řízení o dalších opatřeních v sociálně-právní ochraně dětí,
 • rozhoduje o uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného zařízení, v případě zjištěné trestné činnosti rodičů, podává podněty a návrhy příslušným orgánům k zahájení trestného stíhání rodičů, provádí sociální šetření v rodinách,
 • plní stanovené úkoly v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým a nezletilým,
 • důsledně vede obtížně vychovatelné mladistvé a nezletilé,
 • pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody začlenit se do společnosti,
 • na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu,
 • analyzuje situaci v oblasti negativních jevů nebo mezi mládeží, navrhuje a podílí se na preventivních opatřeních,
 • pravidelně svolává Komisi sociálně-právní ochrany dětí,
 • vykonává funkci protidrogového koordinátora,
 • vykonává činnosti na úseku prevence kriminality – manažer prevence kriminality.
Kurátor pro dospělé:
 • zajišťuje péči o občany propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, pracuje s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením,
 • provádí samostatný výkon sociálních agend v péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • spolupracuje s orgány Policie ČR, Probační a mediační službou, státními orgány, nestátními organizacemi a dalšími institucemi,
 • koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobivé, provádí návštěvy ve věznicích,
 • vypracovává návrhy sociálně terapeutických postupů, týkající se větší skupiny občanů, včetně přípravy podkladů pro sociální analýzy, prognózy a projekty,
 • zpracovává analytickou, koncepční a metodickou činnost v individuální a skupinové sociální práci,
 • provádí sociální depistáž /šetření v terénu/, zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování,
 • podporuje a pomáhá s řešením situace osobám ohroženým zadlužením,
 • vykonává funkci poradce pro národnostní menšiny.
Sociální práce
 • zajišťuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny – osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, seniory, cizince, osoby v hmotné nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • provádí komplexní expertní posouzení sociální situace osob včetně poskytování odborného poradenství v různých oblastech sociálně právní ochrany osob v nejširší formě, na žádost klienta mu pomáhá v životních situacích, např. při hledání vhodného zaměstnání, provádí sociální šetření v místě bydliště i pracoviště klienta,
 • vede standardizovaný záznam sociálního pracovníka.
 • vede agendu dle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řeší přestupky na úseku zdravotnictví § 29, § 29a) a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi § 30,
 • vede agendu související s distribucí tiskopisů a žádanek s modrým pruhem dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků,
V samostatné působnosti:
 • zajišťuje všechny povinnosti a činnosti v oblasti sociální péče,
 • řeší další agendu v oblasti péče o občany umístěné ve zdravotnickém zařízení,
 • provádí sociální šetření v samostatné a přenesené působnosti,
 • poskytuje poradenskou činnost,
 • zajišťuje přípravu podkladů a administrativní zajištění jednání Sociálně zdravotní komise a vede agendu Klubu důchodců,
 • spravuje agendu žádostí do DPS
 • spravuje Charitativní a Sociální investiční program města,
 • poskytuje finanční příspěvky z Organizace sociální pomoci v mimořádných případech (např. sociální pohřeb),
 • vypracovává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
Vytvořeno 1.4.2014 9:30:00 | přečteno 148x | ernest
load