Právní předpisy pro odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Všechny zákony v platném znění:

Na úseku školství a kultury :
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
Úsek sociálních věcí a zdravotní péče: 
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
 • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
Vytvořeno 1.4.2014 9:26:00 | přečteno 79x | ernest
load