Komunitní plánování

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí


eu


Centrum pro komunitní práci střední Čechy od ledna 2018 realizuje ve spolupráci s městem Lysá nad Labem projekt zaměřený na komunitní plánování, který je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Město vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.

V rámci projektu je zahrnuto území, kde proces plánování v plném rozsahu nebyl realizován. Cílem projektu je proto nastartovat efektivní a udržitelný proces komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb v rámci celého území Mikroregionu Polabí, vycházející z potřeb občanů a možností území. Projekt zohledňuje celé území mikroregionu, které koresponduje s velikostí obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem. Do projektu jsou zapojeny další 2 obce nespadající do ORP (Bříství, Kounice).

Při naplňování cíle je kladen důraz na vyhodnocení současných dílčích zkušeností v území a zkušeností z města Milovice a současně na podporu spolupráce mimo území realizace, pro zefektivnění dostupnosti pomoci lidem nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

Pro zajištění celého procesu bude použita metoda komunitního plánování. Základem je spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, dotčených občanů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejné správy.

Výstupem projektu bude „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020 – 2024" a Akční plány na roky 2019 a 2020. Dále vznikne Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb v tištěné a elektronické podobě a letáky informující o možné pomoci ve 4 životních situacích pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.

O průběhu realizace procesu komunitního plánování budou průběžně zveřejňovány informace na těchto stránkách. Zapojit se může kdokoliv z Vás, níže jsou uvedené kontakty.

 
Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547

Program: Operační program Zaměstnanost

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Příjemce: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Partner: Město Lysá nad Labem

Koordinátorka za CPKP: Petra Dobiášová, petra.dobiasova@cpkp.cz

Kontaktní osoba za město Lysá nad Labem
: Tomáš Najmon, tomas.najmon@mestolysa.cz


cpkp
load