Působnost odboru dopravy

Odbor dopravy zajišťuje:
 • působí jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd,
 • projednává přestupky, ke kterým došlo na silnicích,
 • vykonává státní dozor na silnicích II. a III. tříd,
 • rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorií v rozsahu stanoveném právními normami,
 • rozhoduje o povolení připojení silnic II. a III. třídy k jiné komunikaci,
 • rozhoduje o povolení připojení nemovitosti k silnici II. a III. třídy,
 • vykonává kompetence v oblasti získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • jako silniční správní úřad rozhoduje o pokutě uložené za správní delikt a přestupek ve věcech porušení zákona o PK na silnicích ve svém správním obvodu,
 • rozhoduje o přestupcích na úseku silničního hospodářství ve věcech místních komunikací a účelových komunikací,
 • provádí registraci vozidel ve smyslu ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. a dalších předpisů, přiděluje registrační značky,
 • vede registr motorových vozidel,
 • schvaluje technickou způsobilost vozidla,
 • vykonává činnost silničního speciálního stavebního úřadu
 • vede agendu taxislužby,
 • vydává oprávnění k provozování stanic měření emisí,
 • projednává přestupky a správní delikty dle zákona č. 361/2000 Sb. (§ 125c, odst. 1, písm f, bod 2,3,4,)
 • zpracovává příchozí platby v souvislosti s výše uvedenými přestupky a delikty,
 • vrací platby, které přišly po lhůtě splatnosti,
 • vyhotovuje výzvy k zaplacení před předáním případu k exekuci,
 • připravuje podklady pro předání k exekuci,
 • vede agendu bodového systému, vyhotovuje výpisy z bodového hodnocení a registru řidičů,
 • vydává průkazy profesní způsobilosti řidičů,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem,
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
 • vydává karty do digitálních tachografů,
 • vede registr řidičů,
 • vyhodnocuje přestupky a jejich bodové hodnocení, zaznamenává body v registru řidičů,
 • odnímá a vrací řidičská oprávnění,
 • rozhoduje o předběžném zadržení řidičského průkazu,
 • rozhoduje o námitkách proti zaznamenání bodů v registru řidičů,
 • posuzuje podmínky pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění, ve správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů Evropských společenství pro účely jejich výměny,
 • vykonává další správní činnosti v oblasti dopravy.
Vytvořeno 1.4.2014 9:19:00 | přečteno 472x | ernest
load