Právní předpisy kanceláře městského úřadu s rozšířenou působností

Všechny zákony v platném znění:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
 • zák. č. 237/2000 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
 • zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení vozidel
 • zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Vytvořeno 27.3.2014 13:32:00 | přečteno 184x | ernest
load