Zastupitelstvo

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2.jpg

V Lysé nad Labem má zastupitelstvo města 15 členů, kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách.

Zastupitelstvu města je vyhrazeno zejména:

  • rozhodovat o programu územního rozvoje
  • schvalovat územně - plánovací dokumentaci
  • schvalovat rozpočet, rozpočtové změny a vyúčtování
  • rozhodovat o zřizování městských organizací
  • schvalovat obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti obce
  • zřizovat a rušit výbory
  • rozhodovat o nabytí a převodu majetku města
  • rozhodovat o přijímání úvěrů či prominutí pohledávek
  • rozhodovat o zastavení majetku

Část svých pravomocí může zastupitelstvo přenést na radu města. 

Zasedání ZM jsou ze zákona veřejná a řídí je zpravidla starosta. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů. O zasedání je pořizován zápis. Zasedání ZM se řídí platným jednacím řádem.load