Rozpočty města

Město hospodaří na základě každoročně zastupitelstvem města schvalovaného rozpočtu. 

Od roku 1997 se rozpočty města a obcí skládají ze tří základních okruhů finančních operací, kterými jsou příjmy, výdaje a financování. 

Příjmy - veškeré nenávratně inkasované peněžní prostředky. Příjmy dělíme na kapitálové, daňové, nedaňové a dotace. 

Výdaje - veškeré nenávratné platby, které dělíme na kapitálové a běžné.

Financování  - financující operace zahrnují přírůstky a úbytky finančních prostředků na účtech (mají jiný charakter než příjmy a výdaje). Rozdělují se na přírůstky na účtech a úbytky na účtech.
Přírůstky jsou např. snížení stavu finančních prostředků od počátku do konce období, návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, přijaté půjčky, úvěry od finančních ústavů, výnosy z realizovaných peněžních prostředků. Tyto případy jsou financování +.
Úbytky jsou např. zvýšení stavu finančních prostředků od počátku do konce období, splácení půjček, úvěrů, nákupy dluhopisů, podílových listů. Tyto případy jsou financování -.

load