24a. Zápis RM dne 18.11.2022

Z á p i s z 24a. jednání Rady města Lysá nad Labem dne 18. 11. 2022, které se konalo od 11:10 hodin na radnici Města
Lysá nad Labem.

Přítomni:

Mgr. Karel Marek – starosta města
Mgr. Martina Tužinská Synková – místostarostka města
Mgr. Štěpánka Vošická – radní
Ing. Jan Marek – radní
Omluveni:

Mgr. Radka Bláhová – místostarostka města
Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů Rady města a Rada města je usnášeníschopná.
Ze schůze se omluvila Mgr. Bláhová R.

Zápis z jednání RM dne 07.11.2022 nebyl ověřen, bude ověřen na příští schůzi Rady města. Kontrolní zpráva nebyla
předložena paní tajemnicí. Bude předložena na příští schůzi Rady města.

Na ověření zápisu byli navrženi Ing. Marek J. a Mgr. Vošická Š..

Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM volí ověřovatele zápisu ze schůze Rady města dne 18.11.2022 Ing. Marka J. a
Mgr. Vošickou Š.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 608
Rada města

volí

ověřovatele zápisu ze schůze Rady města dne 18.11.2022 Ing. Marka J. a Mgr. Vošickou Š.

Navržený program jednání:

1. Výpůjčka kantýny a venkovních toalet na pozemku parc. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol, jehož součástí je
stavba bez čp, objekt občanské vybavenosti a pozemku parc. č. st. 758/2 v katastrálním území Litol

Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM schvaluje program jednání Rady města dne 18.11.2022.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 609
Rada města

schvaluje

program jednání Rady města dne 18.11.2022.

1. Výpůjčka kantýny a venkovních toalet na pozemku parc. č. st. 758/1 v katastrálním území Litol, jehož součástí je
stavba bez čp, objekt občanské vybavenosti a pozemku parc. č. st. 758/2 v katastrálním území Litol

Předkládá: Mgr. Martina Tužinská Synková – místostarostka města

Přednesl: Mgr. Karel Marek – starosta města

Na RM se obrátila zastupitelka Mgr. Zoubková s žádostí ohledně vypůjčení kantýny a venkovních toalet na pozemku parc. č.
st. 758/1 v katastrálním území Litol, jehož součástí je stavba bez čp, objekt občanské vybavenosti a pozemku parc. č.
st. 758/2 v katastrálním území Litol, a to za účelem poskytnutí zázemí pro rodiče a děti na dvou akcích FK Litol mládež,
z.s. ve výše specifikovaných termínech.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM

I. bere na vědomí

žádost FK Litol mládež, z.s. ohledně výpůjčky výše specifikovaných prostor kantýny a venkovních toalet FK Litol v
termínu 19.11. – 20.11.2022 a 26.11. – 27.11.2022,

II. schvaluje

návrh předložené smlouvy o výpůjčce,

III. pověřuje

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 610
Rada města

I. bere na vědomí

žádost FK Litol mládež, z.s. ohledně výpůjčky výše specifikovaných prostor kantýny a venkovních toalet FK Litol v
termínu 19.11. – 20.11.2022 a 26.11. – 27.11.2022,

II. schvaluje

návrh předložené smlouvy o výpůjčce,

III. pověřuje

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.

Pan starosta ukončil jednání RM v 11:40 hodin.

Zapsala: Michaela Kočová dne 21.11.2022

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Marek Mgr.
Štěpánka Vošická
Vytvořeno 8.12.2022 9:26:30 | přečteno 201x | jiri.virava
load