Rada města

Rada města zejména:

  • zabezpečuje hospodaření obce
  • plní závazky zakladatele vůči založeným měststkým organizacím
  • projednává a řeší připomínky, návrhy a podněty zastupitelů, komisí a občanů města
  • zřizuje a ruší komise
  • řídí městský úřad v oblasti samostatné působnosti
  • ukládá mu úkoly a rozhoduje o jeho organizační struktuře
  • zabezpečuje veškeré další další otázky spadající do samostné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny městskému zastupitelstvu
  • přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání
  • rada také může ukládat pokuty, a to v případě mimořádných událostí, kdy může právnickým osobám nařídit poskytnutí pomoci k odstranění následků (např. havárie, povodně apod.)
  • pokutu může též uložit při porušení obecně závazné vyhlášky, za znečišťování nebo narušování životního prostředí

Jednání rady města jsou neveřejná. Z jednání RM je pořizován zápis o usnesení. Rada se při svém jednání řídí jednacím řádem.load