Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. NÁZEV

Město Lysá nad Labem

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ, PRINCIPY ČINNOSTI:

Město Lysá nad Labem je územní samosprávný celek, jehož působnost je vymezena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti se řídí Ústavou a právními předpisy České republiky. Předmětem činnosti Města je výkon samosprávy na území města Lysá nad Labem. Předmětem činnosti městského úřadu je výkon státní správy na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

struktura mu lysa nad labem

 • Kancelář městského úřadu
 • Odbor dopravy
 • Odbor finanční
 • Odbor správy majetku
 • Odbor vnitřních věcí
 • Odbor výstavby a životního prostředí
 • Odbor obecní živnostenský úřad
 • Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
 • Odbor informačních technologií
 • Odbor městského investora
 • Živnostenský úřad

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 • Spojovatelka +420 325 510 211
 • Sekretariát +420 325 510 203
 • Tajemník +420 325 510 221

ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

https://mestolysa.cz

Další elektronické adresy

radni@mestolysa.cz

zastupitele@mestolysa.cz

ADRESA E-PODATELNY

podatelna@mestolysa.cz 

ID datové schránky: 5adasau

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Městský úřad Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23/1

Lysá nad Labem

289 22 Česká republika

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Městský úřad Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23/1

Lysá nad Labem

289 22 Česká republika

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí0700 - 1200  1230 - 1800
Středa0700 - 1200  1230 - 1800

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

 • Spojovatelka +420 325 510 211
 • Sekretariát +420 325 510 203
 • Tajemník +420 325 510 221

4.5 ADRESA INTERNETOVÝCH STRÁNEK

https://mestolysa.cz

4.6 ADRESA PODATELNY

Městský úřad Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23

Lysá nad Labem

289 22 Česká republika

4.7 ELEKTRONICKÁ ADRESA PODATELNY

podatelna@mestolysa.cz (E-podatelna) ID datové schránky: 5adasau

4.8 DATOVÁ SCHRÁNKA

5adasau

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

 • platebním terminálem
 • bezhotovostním převodem
 • prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A
 • v hotovosti na pokladně Městského úřadu Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem.
 • přes portál občana, platební kartou (pouze místní poplatky)

K úhradě platby, která je příjmem města Lysá nad Labem, je nutné uvedení variabilního symbolu. 
V případě úhrady pokuty uložené v příkazním řízení formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou (BPN) je nutné uvádět kromě specifického symbolu 2210 i variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby konkrétní pokuty a je totožný s číslem BPN. 

Číslo bankovního účtu: 19-0504268369/0800

Úřední hodiny na pokladnách města: 

Pondělí0700 - 1200  1230 - 1800
Středa0700 - 1200  1230 - 1800

6. IČO : 00239402

7. DIČ : CZ00239402

8. DOKUMENTY – viz bod č. 2

Územní plán:

Vydaný územní plán

Regulační plán:

Regulační plán Vysoká Mez

Regulační plán Hrabanov

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Strategické dokumenty:

Akční plán města Lysá nad Labem na období 2020-2022

Koncepce sportu

Koncepce školství

OPZ – Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem

Plán prevence kriminality města Lysá nad Labem na rok 2020-2022

Rozpočtový výhled  města Lysá nad Labem na období 2017 – 2022

Střednědobý výhled rozpočtu města Lysá nad Labem na období 2022 – 2026

Všechny dokumenty:

Strategické dokumenty

8.2 ROZPOČET

Rozpočty

9. ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Podmínky způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Žádost o informaci lze podat podle zákona:

Ústně  (tzn. i telefonicky) O poskytování ústně podané žádosti se nepořizuje záznam. Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, nebo prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@mestolysa.cz, příp. datové schránky: 5adasau.

Vyřizování žádostí o informace:

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která Město Lysá nad Labem žádá o informaci.

Žádost o informaci nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:

 • komu je určena (že je určena Městskému úřadu v Lysé nad Labem);
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.;
 • adresa pro doručování (za doručovací adresu je považována i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí každá žádost o informaci vždy obsahovat.

 • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Stížnost je návrh, připomínka či podnět podaný písemně, elektronicky (datovou schránkou, e-mailem) nebo ústně do písemného záznamu právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která takto upozorňuje na nedostatky či závady ohrožující její oprávněné zájmy nebo požaduje odstranění těchto nedostatků, 

Způsoby podání stížnosti a petice

 • stížnost v elektronické podobě lze zaslat na datovou schránku: 5adasau nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mestolysa.cz
 • písemnou stížnost lze zaslat na adresu: 

Městský úřad Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23/1

289 22 Lysá nad Labem

 • ústní stížnost do protokolu lze podat v úředních hodinách na podatelně Městského úřadu Lysá nad Labem
 • stížnost na záznamovém médiu lze předat na podatelně Městského úřadu Lysá nad Labem.

Opakovanou stížnost v jedné a téže věci, pokud neobsahuje žádné nové skutečnosti, není třeba prošetřovat. O tomto rozhodnutí musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.

Lhůta pro zaslání písemné odpovědi stěžovateli je 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů, o čemž musí  být stěžovatel včas vyrozuměn.

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. PŘEDPISY

právní řád České republiky

11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 84/1990 Sb., zákon o právu shromažďovacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., zákon o právu petičním
 • zákon č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii
 • 1/1993 Ústava České republiky
 • 2/1993 Listina základních práv a svobod

11.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

paragraf 17. zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 ROZHODNUTÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

nebylo vydáno

13. LICENČNÍ SMLOUVY

doposud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

13.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV

nejsou užívány

13.2 VÝHRADNÍ LICENCE

nejsou užívány

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

load