Ochrana oznamovatelů

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze podat oznámení o možném protiprávním jednání či porušení právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve vymezených oblastech.

Město Lysá nad Labem jako povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který komplexně upravuje problematiku whistleblowingu. V souladu s požadavky směrnice a zákona je zaveden vnitřní oznamovací systém, který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky https://oznamovatel.justice.cz/.

Příslušnou osobou k přijetí podaného oznámení je jmenován Mgr. Tomáš Mach.

Oznámení lze podat:

  • ústně v budově Městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, v kanceláři č. 116 v prvním patře. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam;

  • písemně na adresu Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor vnitřních věcí, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem, s označením "NEOTVÍRAT - OZNÁMENÍ";

  • telefonicky na telefonní číslo 325 510 229.

O přijetí podaného oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů. O výsledku posouzení podaného oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, s výjimkou, kdy by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.


Vytvořeno 31.7.2023 17:10:50 | přečteno 517x | michaela.kralova
load