Příběh sportovní haly pokračuje

20230210 135349

Rada města na svém jednání posuzovala jednotlivé změnové listy předložené zhotovitelem sportovní haly a rozhodovala o tom, který nárok společnosti POHL podle změnového listu uzná a který ne.

Rada tak vyslovila souhlas se změnovými listy, na základě kterých má zhotovitel nárok na uhrazení vícenákladů v souhrnné výši 206 373,01 Kč.

Dále rada vyslovila nesouhlas se změnovými listy v celkové výši 5 908 694,54 Kč, resp. 5 538 199,98 Kč při započtení méněprací nerealizovaného chodníku a autobusového stání. Přesný rozpis posuzovaných změnových listů přikládáme v usnesení. 

Usnesení č. 79Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

a) se změnovým listem č. 7, který řeší osoušeče rukou v celkové hodnotě 123 812 Kč

b) se změnovým listem č. 9, který řeší retenční nádrž pro požární a dešťovou vodu v celkové hodnotě 0 Kč

c) se změnovým listem č. 10, který řeší chlazení v místnosti EPS, změnu základového kamene a výrobku OV 05 v celkové hodnotě 82 561,01 Kč

ke Smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI ze dne 12.04.2021, resp. Dohodě o narovnání č. 2021-0400/OMI uzavřené dne 24.09.2021 uzavřenými mezi Městem Lysá nad Labem a POHL cz, a.s. ohledně realizace výstavby Sportovní haly V Aleji,

II. nesouhlasí

a) se změnovým listem č. 5, který řeší rozšíření komunikace v části ulice Komenského, nové umístění stání pro autobusy v celkové hodnotě 4 076 944 Kč

b) se změnovým listem č. 6, který řeší oplocení mezi sportovní halou a atletickým oválem v celkové hodnotě 111 592 Kč c) se změnovým listem č. 8, který řeší opatření proti vniknutí dešťových vod do objektu sportovní haly, potrubí napojené na odvodňovací žlab, suchý poldr, otevřený příkop v celkové hodnotě 1 720 158,54 Kč

d) se změnovým listem č. 11, který řeší prodloužení termínu dokončení díla do 30.10.2022

ke Smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI ze dne 12.04.2021, resp. Dohodě o narovnání č. 2021-0400/OMI uzavřené dne 24.09.2021 uzavřenými mezi Městem Lysá nad Labem a POHL cz, a.s. ohledně realizace výstavby Sportovní haly V Aleji,

III. souhlasí

se změnovým listem č. 12, který řeší doúčtování změnového listu č. 5 s ohledem na skutečně provedené práce v souvislosti s rozšířením komunikace v části ulice Komenského – zrušeno nové umístění stání pro autobusy, zrušen chodník směrem k ulici Resslova v celkové hodnotě -370 494,56 Kč s tím, že tento změnový list bude řešen současně se změnovým listem č. 5,

IV. pověřuje

starostu Mgr. Karla Marka a místostarostku Mgr. Radku Bláhovou k jednání se zhotovitelem POHL cz, a.s., Vytvořeno 15.2.2023 22:47:45 | přečteno 482x | michaela.kralova
load