PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK

Screenshot 2023 02 07 at 20 46 23

Žádat mohou všichni vlastníci památek, vyjma ČR. Přihlášky se podávají na obec s rozšířenou působností, která se k nim vyjadřuje a do 31. 3. 2023 je potom pošle na MKČR. Dotace max. 80 %.

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NA ROK 2023

Žádost na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2023. (Obec s rozšířenou působností posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury (dále též „MK“) do 31. března 2023.

Kulturní památky na území Lysé

ikona souboruFormuláře pro podání žádosti

POVINNÉ PŘÍLOHY

Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce
; jde-li o nemovitost, originál výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, které nejsou starší než 6 měsíců.

Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele:
  • kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku (např. obchodní společnosti nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku) nebo
  • kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku nebo
  • kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. kopie výpisu z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob, výpisu z rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného registru právnických osob nebo zřizovací listiny) nebo kopie stanov spolku s registrací ve veřejném rejstříku, je-li žadatelem spolek.
Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce (např. kopie jmenovacího dekretu, usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.) u právnických osob, nevyplývá-li skutečnost, kdo je statutárním zástupcem, přímo z výše uvedených dokladů (např. z OR).

Doklad o aktuálním bankovním spojení – doložit buď kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele s aktuálním nezměněným číslem účtu nebo potvrzení příslušného bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či kopii výpisu z účtu v části bez finančních údajů;

Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje.

Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek
 na opravu, případně restaurátorských prací na rok 2023, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny.

Rozpočet-odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 2023, k nimž se váže tato žádost, obsahující:
  • kopii krycího listu,
  • kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek,
  • kopii položkového rozpočtu vše s podpisem prováděcí firmy.

Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, a alespoň 1 celkové foto objektu.

Vytvořeno 7.2.2023 20:48:55 | přečteno 354x | michaela.kralova
load