Hledáme vedoucí/ho odboru správy majetku

laptop g3da8fbdc3 1920

Jde o klíčový odbor města v oblasti samosprávy, pečující o majetek a jeho rozvoj. Nabízíme kreativní příležitost, možnost realizovat nové projekty a zavádět moderní technologie. Přihlášku je třeba doručit do 26.05.2023 do 11:00 hod. 

Plný pracovní úvazek
Pracovní smlouva na dobu neurčitou.                         
Místo výkonu práce:Městský úřad Lysá nad Labem                       
Nástup:   01.08.2023

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Charakteristika pracovní pozice:

Řídí a zodpovídá za Odbor správy majetku, do jehož působnosti patří zejména

- péče o majetek města s výjimkou nehmotných a finančních produktů,

- bytový fond v majetku města, 

- nebytové prostory města,

- pozemkový fond města, 

- vedení map inženýrských sítí a vozovek a jejich průběžná aktualizace,

- udržování čistoty a pořádku ve městě,

- zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení,

- výsadba a udržování veřejné zeleně,

- administrace a organizace svozu komunálního a ostatního odpadu,

- organizace výběrových řízení na zakázky, realizované odborem,

- hájení zájmů města v rámci stavebního řízení, kde je město účastníkem.


Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 • 4 dny zdravotního volna
 • příspěvek na sportovní nebo kulturní 

aktivity

 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na studium jazyků
 • průběžné vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity
 • po zkušební době osobní příplatek 
 • zázemí stabilního zaměstnavatele


Zájemci musí splňovat tyto předpoklady:

 • řídící a organizační schopnosti, velmi dobrá schopnost jednat s lidmi, asertivita, psychická odolnost, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, spolehlivost, flexibilita 
 • schopnost práce v kolektivu
 • komunikativnost v jednání s lidmi
 • ochota dále se vzdělávat, občanská a morální bezúhonnost
 • schopnost realizovat změny s cílem vyšší efektivity
 • znalost práce s PC

Výhodou při výběrovém řízení je: 

 • praxe v obdobné činnosti, praxe na vedoucí pozici
 • ŘP skupiny B
 • zájem o zodpovědnou správu majetku města
 • iniciativnost, kreativita,
 • schopnost týmové práce

Přihlášku je třeba doručit do 26.05.2023 do 11:00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení č. 12/2023“.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu 
 • nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
 • telefonický nebo e-mailový kontakt

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • dle § 4 odst. 1 z. č. 451/1991 Sb., osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971
 • dle § 4 odst. 3 z. č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971

Kontakt a další informace: 

Mgr. Robert Šťastný, tajemník, tel. 325 510 221, e-mail: robert.stastny@mestolysa.cz , 

Mgr. Ludmila Procházková, tel.: 325 510 245, e-mail: ludmila.prochazkova@mestolysa.cz

Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů a uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky, mailem nebo písemně).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku.


Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená, budou všechny dokumenty uchazeče skartovány.Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.


Vytvořeno 16.5.2023 23:03:12 | přečteno 1010x | michaela.kralova
load