Hledáme referenta/tku Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu

Screenshot 2023-06-14 at 6.04.47.png

Vyhlášení výběrového řízení č. 14/2023na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností na úseku speciálních stavebních úřadů pro pozemní komunikace a vodní díla, na úseku územního rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu v platové třídě 10 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou.            
Nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.


Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené

 • 4 dny zdravotního volna

 • příspěvek na stravování

 • průběžné vzdělávání

 • po zkušební době možnost příplatku (osobní ohodnocení)

 • zázemí stabilního zaměstnavatele

 

 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění

 • příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity

 • příspěvek na studium jazyků

 • další zaměstnanecké benefity

Požadujeme:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví, nebo vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru stavebního, architektonického či právnického směru; popř. doložení splnění kvalifikačních požadavků podle zákona č. 350/2012 Sb. Čl. II odst. 19

 • schopnost práce v kolektivu

 • flexibilita a spolehlivost

 • znalost práce na PC, MS Office, Word, internet

 • občanská a morální bezúhonnost

 • dobré komunikační vystupování, samostatnost, odpovědnost, pečlivost

 • ŘP skupiny B

 • ochota se dále vzdělávat

 
Výhodou při výběrovém řízení je:

 • praxe v obdobné činnosti

 • znalost správního řádu a zákona o obcích

 • znalost zákonů souvisejících s uvedenými správními činnostmi a navazujících právních předpisů

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve vodním hospodářství

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování 


Přihlášku je třeba doručit do 27.07.2023 do 13.00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení 14/2023 SÚ“.

 

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu

 • nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 • telefonický nebo e-mailový kontakt

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Kontakt a další informace:

Tajemník MěÚ Lysá n. L., Mgr. Robert Šťastný, tel. 325 510 221, e-mail: robert.stastny@mestolysa.cz, případně Ing. Vendula Štěpánková, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování, tel. 325 510 201, e-mail: vendula.stepankova@mestolysa.cz .

Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů, uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky, mailem nebo písemně).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená, budou všechny dokumenty uchazeče skartovány.Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.


Vytvořeno 17.7.2023 15:11:26 | přečteno 582x | michaela.kralova
load