Hledáme referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, sociálně-právní ochrana dětí

Screenshot 2023 02 22 at 18 48 47

Tajemník MěÚ Lysá nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 6/2023 pro obsazení volného místa pracovní pozice: referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřaduLysá nad Labem, v platové třídě 11 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pro výkon státní správy – výkon sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy.

Plný pracovní úvazek.
Pracovní smlouva na dobu určitou.
Nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • 4 dny zdravotního volna
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 • příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na studium jazyků
 • průběžné vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity
 • po zkušební době osobní příplatek (osobní ohodnocení)
 • zázemí stabilního zaměstnavatele
 • pružná pracovní doba

Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

 • uživatelská znalost Word, Excel
 • empatie, samostatnost, pečlivost 
 • schopnost práce v kolektivu
 • vysoká flexibilita a spolehlivost
 • komunikativnost v jednání s lidmi
 • občanská a morální bezúhonnost
 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka) 

Výhodou při výběrovém řízení je: 

 • řidičský průkaz sk. B
 • základní znalost předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)
 • ZOZ dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • praxe v oblasti SPOD nebo v obdobném oboru
 • znalost problematiky samosprávy a státní 

Přihlášku je třeba doručit do 13.03.2023 do 17.00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení č. 6/2023 SPOD“.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče 
 • datum a podpis uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt a další informace: 

Tajemník Mgr. Robert Šťastný, tel. 325 510 221, e-mail: robert.stastny@mestolysa.cz, nebo PaedDr. Věra Bodnárová, vedoucí odboru, tel. 325 510 207, e-mail: vera.bodnarova@mestolysa.cz, případně Ing. Kamila Kuchařová, referent OŠSVZaK, tel. 325 510 241, e-mail: kamila.kucharova@mestolysa.cz.

Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů a uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky nebo mailem).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.Vytvořeno 22.2.2023 18:49:37 | přečteno 187x | michaela.kralova
load