Hledáme ředitele/ředitelku organizace Sport Lysá nad Labem, p.o.

Screenshot 2023 04 06 at 18 24 22

Chceš být ředitel nebo ředitelka naší organizace Sport Lysá nad Labem, p.o., jejímž předmětem bude činnost střediska volného času, provoz a správa sportovní haly v Aleji,  sportovišť a volnočasových areálů? Tak čti dál

Rada města Lysá nad Labem v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje                     

konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Sport Lysá nad Labem, p.o., se sídlem Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, jejímž předmětem bude mimo jiné činnost střediska volného času a provoz a správa sportovní haly v Aleji, sportovišť a volnočasových areálů.

Charakteristika organizace:

Sport Lysá nad Labem, p.o. je příspěvková organizace, která byla zřízena za účelem všestranného uspokojování sportovních, tělovýchovných, rekreačních, wellness a volnočasových zájmů, potřeb a služeb obyvatelů města Lysá nad Labem a dále provádění veřejných sportovních, společenských a informačních činností, přičemž jedním z důležitých předmětů činnosti má být provoz a správa sportovní haly v Aleji, sportovišť a volnočasových areálů. 

Cílem Města Lysá nad Labem jako zřizovatele organizace je rozšíření hlavního účelu organizace tak, že organizace bude zajišťovat i činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tohoto účelu bude dosahovat prostřednictvím střediska volného času, které bude poskytovat zájmové vzdělávání.  S ohledem na rozšíření hlavního účelu organizace je také úmyslem zřizovatele změna názvu organizace na Středisko volného času Lysá nad Labem, p.o.

Kvalifikační předpoklady:

 • stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících),
 • znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školského zařízení, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školského zařízení, 
 • občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících,
 • zdravotní způsobilost,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Náležitosti  přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

Přílohy přihlášky:  

 1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.
 2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
 3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele – diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce/diplom a dodatek k diplomu, a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení.
 4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.
 5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školského zařízení ne starší než 2 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
 6. Koncepce rozvoje organizace zaměřená na středisko volného času s vlastnoručním podpisem (max. 3 strany formátu A4). 
 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů  pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 8. Uchazeči budou hodnoceni na základě řízeného rozhovoru podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů. 
 9. Čestné prohlášení dle § 4  odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví  některé    další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2023 nebo dle dohody

Podávání přihlášek: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, obálku označte „KONKURZ  Sport - SVČ - neotvírat“

Případné dotazy na telefonních číslech: 325 510 214, 325 510 213

Termín podání nejpozději do:  28. 4. 2023 do 11 hodin

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkurzní řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové konkurzní řízení.


Vytvořeno 6.4.2023 18:25:11 | přečteno 1836x | michaela.kralova
load