Hledáme posilu na odbor městského investora!

Screenshot 2023 03 06 at 10 46 10

Aby náš odbor městského investora byl kompletní, chybí poslední člen týmu. Jestli vás zajímá práce na městských projektech a nových investicích, koukněte na nové výběrové řízení.

Město Lysá nad Labem vyhlásilo výběrové řízení č.  7/2023 na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora (OMI) Městského úřaduLysá nad Labem pro výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města v platové třídě 10 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou.

 Plný pracovní úvazek.

Místo výkonu práce:

        Město Lysá nad Labem

Nástup: po ukončení výběrového řízení

            nebo dle dohody

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • 4 dny zdravotního volna
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 • příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na studium jazyků
 • průběžné vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity
 • po zkušební době možnost osobního příplatku (osobní ohodnocení)
 • zázemí stabilního zaměstnavatele


Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (zaměření stavební – pozemní stavby, nebo na dopravní či vodohospodářské stavby, případně jiného technického zaměření).


Dále požadujeme:

 • schopnost samostatného rozhodování i práce v kolektivu
 • vysokou flexibilitu a spolehlivost 
 • pečlivost a příjemné vystupování
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • občanskou a morální bezúhonnost
 • výborné komunikační a organizační schopnosti 
 • znalost práce s výpočetní technikou (ovládání e-mailu, práce s internetem, práce se soubory a adresáři včetně uživatelského ovládání kancelářských aplikací)

Výhodou při výběrovém řízení je: 

 • praxe v obdobné činnosti
 • znalost problematiky stavební činnosti
 • znalost problematiky samosprávy a státní správy
 • odolnost vůči stresu, asertivní jednání
 • praxe při kontrolách rozpočtů staveb
 • znalost problematiky investiční činnosti
 • základní orientace v právních předpisech souvisejících se stavební problematikou a problematikou PO a BOZP


Přihlášku je třeba doručit do 16.03.2023 do 13:00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení č. 7/2023 OMI“.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče 
 • datum a podpis uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt a další informace: 

Mgr. Robert Šťastný, tajemník, tel. 325 510 221, e-mail: robert.stastny@mestolysa.cz , nebo Ing. Jitka Fialová, vedoucí odboru, tel. 325 510 265, e-mail: jitka.fialova@mestolysa.cz. 

Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů a uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky nebo mailem). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená, budou všechny dokumenty uchazeče skartovány.Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Vytvořeno 6.3.2023 10:47:23 | přečteno 568x | michaela.kralova
load