Hledáme nového kolegu / kolegyni na pozici referenta finančního odboru (účetní)

accountant g2a39e1c5f 1920

Tajemník městského úřadu Lysá nad Labem Mgr. Robert Šťastný oznamuje vyhlášení výběrového řízení č 3/2023 na obsazení místa referenta/tky finančního odboru (FO) Městského úřaduLysá nad Labem pro výkon samosprávy – účtování vedlejší hospodářské činnosti (tržby a náklady, zaúčtování dlužníků) a příspěvkové organizace města, tj. samostatně účtuje na uceleném úseku účetnictví, v platové třídě 9 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Výběrového řízení č 3/2023 (vyvěšeno na úřední desce zde)

Pracovní smlouva na dobu neurčitou
Plný pracovní úvazek.

Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem nebo dle dohody                       
Nástup:   ihned

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 • 4 dny zdravotního volna
 • příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na studium jazyků
 • průběžné vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity
 • po zkušební době osobní příplatek (osobní ohodnocení)
 • zázemí stabilního zaměstnavatele

Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

 • úplné střední vzdělání s maturitou 
 • schopnost práce v kolektivu
 • uživatelská znalost Word, Excel 
 • vysoká flexibilita a spolehlivost 
 • občanská a morální bezúhonnost 
 • komunikativnost v jednání s lidmi 
 • pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je: 

 • vzdělání ekonomického zaměření
 • praxe v obdobné činnosti
 • znalost problematiky samosprávy a státní správy
 • ŘP skupiny B

Přihlášku je třeba doručit do 23.02.2023 do 13:00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení č. 3/2023“.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu 
 • nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
 • telefonický nebo e-mailový kontakt

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt a další informace: 

Ing. Bc. Markéta Vinklerová, vedoucí odboru, tel. 325 510 232, e-mail: marketa.vinklerova@mestolysa.cz, případně tajemník Mgr. Robert Šťastný, tel. 325 510 221, e-mail: robert.stastny@mestolysa.cz.

Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů a uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky, mailem nebo písemně).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená, budou všechny dokumenty uchazeče skartovány.Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Vytvořeno 14.2.2023 13:30:19 | přečteno 739x | michaela.kralova
load