Chceš pomáhat a stát se referentem pro právní ochranu dětí?

baby ge00ac876d 1920

Hledáme referenta/ku odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury pro výkon státní správy – výkon sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy.


Město Lysá nad Labem vyhlásilo výběrové řízení č. 9/2023

pro obsazení volného místa pracovní pozice: referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřaduLysá nad Labem, v platové třídě 11 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pro výkon státní správy – výkon sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy.

Pracovní smlouva na dobu určitou.
Plný pracovní úvazek.
Zástup za rodičovskou dovolenou.

Místo výkonu práce:  Městský úřad Lysá nad Labem
Nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody


O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • 4 dny zdravotního volna
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 • příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na studium jazyků
 • průběžné vzdělávání
 • další zaměstnanecké benefity
 • po zkušební době osobní příplatek (osobní ohodnocení)
 • zázemí stabilního zaměstnavatele
 • pružná pracovní doba

Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka) 
 • uživatelská znalost Word, Excel
 • empatie, samostatnost, pečlivost 
 • schopnost práce v kolektivu
 • vysoká flexibilita a spolehlivost
 • komunikativnost v jednání s lidmi
 • občanská a morální bezúhonnostVýhodou při výběrovém řízení je: 

 • řidičský průkaz sk. B
 • základní znalost předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)
 • ZOZ dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • praxe v oblasti SPOD nebo v obdobném oboru
 • znalost problematiky samosprávy a státní 

Přihlášku je třeba doručit do 14.04.2023 do 10.00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení č. 9/2023 SPOD“.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče 
 • datum a podpis uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt a další informace: 

Tajemník Mgr. Robert Šťastný, tel. 325 510 221, e-mail: robert.stastny@mestolysa.cz, nebo PaedDr. Věra Bodnárová, vedoucí odboru, tel. 325 510 207, e-mail: vera.bodnarova@mestolysa.cz, případně Ing. Kamila Kuchařová, referent OŠSVZaK, tel. 325 510 241, e-mail: kamila.kucharova@mestolysa.cz.

Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů a uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky nebo mailem).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.


Vytvořeno 11.4.2023 19:47:25 | přečteno 495x | michaela.kralova
load